برای ساخت یک enum در سیستم مدیریت دیتابیس پستگرس، روال کار به این صورت است که یک نوع داده enum میسازیم. در مواردی که گزینه‌های مورد انتخاب ما در یک فیلد محدود است میتوانیم از enum استفاده کنیم.

برای ساخت یک نوع داده enum از دستور زیر استفاده میکنیم :

CREATE TYPE position AS ENUM ('goalkeeper', 'defender', 'midfielder', 'forward');
و مانند یک نوع داده در زمان ساخت جدول از آن استفاده میکنیم.


CREATE TABLE person (
   name text,
   player position
);