در وب جهان‌گستر، کوئری استرینگ ها بخشی از نشانی وب هستند که عمدتا برای ارسال پارامترها با متد GET روی پروتکل HTTP استفاده میشوند.

این نوع ارسال پارامتر باعث میشود که در URL پارامترها دیده شوند. مانند این مثال :

http://hello.com/profile?name=Noobi&farsi=نوبی


در این مثال دو پارامتر به نام name و farsi با مقادیر Noobi و نوبی به آدرس http://hello.com/profile فرستاده است. همانطور که مشاهده میکنید برای جداسازی کوئری استرینگ ها از بخش قبلی url از کاراکتر ? و  برای جداسازی پارامترهای فرستاده شده از هم از علامت & استفاده میشود.