مفسر YARV ( مخفف Yet Another Ruby VM ) یک مفسر بایت‌کد برای زبان برنامه‌نویسی روبی است که در نسخه‌ی ۱.۹.۰ روبی به عنوان مفسر پیش‌فرض زبان، جای مفسر کلاسیک روبی یعنی MRI ( مخفف Matz Ruby Interpreter ) را گرفت. این مفسر توسط کویچی ساسادا توسعه یافته است و از زمان تبدیل شدن به مفسر پیش‌فرض در زبان روبی آن را KRI نیز میخوانند.


در سال ۲۰۰۷ متز YARV را در مخزن اصلی روبی با MRI جایگزین کرد و دوران جدیدی در حیات روبی شروع شد.  یکی از تفاوت‌های اصلی MRI و YARV در شروع تفسیر بایت‌کد هاست.  در عمده‌ی زبان‌های برنامه‌نویسی اولین گام توکنایز و تجزیه‌ی سینتکس است که در MRI تجزیه‌ی سینتکس و اجرای کدها با هم آمیخته شده بود و در بسیاری موارد باعث بروز قحطی حافظه و کندی در اجرا میشد. YARV مراحل تجزیه  و اجرای کدها را از هم کاملا جدا کرده است و در آزمایش‌های و بنچ‌مارک‌های مختلف نتیجه‌ی بهتری از MRI به دست داده است.